حشره گیر با دسته 120 سانتی متری آلومینیومی و توری مسطح